Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng mới, cấp thoát nước, cơ sở hạ tầng, thủy sản, môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Sản xuất thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ KHCN thuộc các lĩnh vực đăng ký. Tham gia thi công các công trình có áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ từ kết quả nghiên cứu.

Dịch vụ KH&CN:
Tư vấn đầu tư, điều tra cơ bản, qui hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm định, đấu thầu, phản biện, giám sát, thí nghiệm, kiểm tra an toàn công trình, đánh giá và xử lý môi trường; thông tin khoa học công nghệ, tham gia đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

Liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đăng ký.

Phương thức hoạt động:
Viện Thủy lợi và Môi trường là một tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc trường Đại Học Thủy Lợi, cũng là một tổ chức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi; có quy chế hoạt động do Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ban hành.

 
 Về chúng tôi

 Chặng đường phát triển
 Sơ đồ tổ chức
 Lĩnh vực hoạt động
 Chức năng hoạt động


 Đơn vị thành viên
   
TT Tư vấn và Kỹ thuật công trình
TT Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu
TT Môi Trường và Công nghệ nguồn nước
Văn Phòng Viện