Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của Viện về Thủy lợi và Môi trường phù hợp với mục tiêu đào tạo, phát triển khoa học công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước, bao gồm các nội dung chính sau :

- Nghiên cứu về quy hoạch phát triển và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước các lưu vực sông
- Nghiên cứu công nghệ dự báo, giám sát, cảnh báo và các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ các loại thiên tai (hạn hán, lũt lụt, lũ quét, trượt đất, xói lở bờ sông, bờ biển...);
- Nghiên cứu phát triển về kết cấu công trình, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng mới; lập các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về kết cấu công trình, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng mới vào thực tế sản xuất trong lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện, Xây dựng dân dụng và Phát triển nông thôn;
- Nghiên cứu kỹ thuật xử lý nước, kỹ thuật môi trường; nghiên cứu môi trường đất và nước ở các vùng, lưu vực sông, hệ thống thủy lợi; đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển;
- Nghiên cứu các mô hình quản lý để nâng cao hiệu quả của hệ thống thủy lợi và hệ thống cấp nước (bao gồm đủ các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế);
- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công cụ tính toán trong lĩnh vực thủy lợi và môi trường (Kết cấu công trình, Thủy văn, Thủy lực, Thủy nông, Địa kỹ thuật...);

Cung cấp dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, thủy sản, xây dựng dân dụng.

Thi công các công trình có áp dụng các tiến bộ công nghệ.

Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ tư vấn và đầu tư trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, xây dựng, thủy sản, địa kỹ thuật và môi trường.

Thực hiện các khâu trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch của Trường và của Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của Cơ sở 2 tiếp xúc và tham gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo của Cơ sở 2.   
 
 
 Về chúng tôi

 Chặng đường phát triển
 Sơ đồ tổ chức
 Lĩnh vực hoạt động
 Chức năng hoạt động


 Đơn vị thành viên
   
TT Tư vấn và Kỹ thuật công trình
TT Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu
TT Môi Trường và Công nghệ nguồn nước
Văn Phòng Viện